Az EK COSMETICS webáruház adatvédelmi nyilatkozata

Kérjük, figyelmesen olvassák el a felhasználási feltételeket, mert az ennek elmulasztásával járó esetleges tévedésekért, az azokból eredő kellemetlenségekért nem vállalunk felelősséget.


Bevezetés

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az EK Cosmetics Kft.. (továbbiakban: Üzemeltető), mint a http://www.ekcosmetics.eu domain név alatt elérhető weboldal és szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül.

A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett "Felhasználási feltételek " linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.


Regisztráció

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás publikus tartalmait olvashatják, de nem használhatják a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

A regisztráció a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik. Az Üzemeltető jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Üzemeltető jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata esetén a Felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált Felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetén az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.


Személyes adatok

A Felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden Felhasználónak joga van elérni, helyesbíteni, vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.
Az Üzemeltető a Felhasználók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az Üzemeltető által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Külön rendelkezés hiányában az Üzemeltető a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.


A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom:

A Szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az Üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.


Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
A felelősség korlátozása

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
4. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
5. Bármely szoftver nem megfelelő működése
6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a Felhasználó felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért.

Az Üzemeltető bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

Az Üzemeltető bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat, értesítési és bárminemű kötelesség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás on-line megtalálható a webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.


Egyéb rendelkezések

A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
1. ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;
2. ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
3. ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
4. Felhasználó halálával;
5. a Szolgáltatás megszűnésével; és
6. új Szabályzat érvénybe lépésével.

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.


2009. december 21.

Összes oldalletöltés: 860140 megtekintés 2009.10.26 óta
© 2009 ekcosmetics Minden Jog Fenntartva